LTC 15 godina - 1.png

Laptop Centar prodaja laptopova,računara,televizora,tehnike

DETALJI UGOVORA O PRODAJI:

Laptop centar d.o.o se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera. 

Nažalost, shodno današnjem tehnološkom nivou nije moguće garantovati 100% ispravnost komponenata, kako hardversku tako i softversku, te međusobnu kompatibilnost svih artikala iz naše ponude. 

Da bi se ostvarilo pravo na saobraznost neophodno je, pri predaji artikla na servis, uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, NEOŠTEĆENU ambalažu, original ili kopiju Ugovora o prodaji i fiskalnog računa kojim se potvrđuje kupovina. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica kompanije Laptop centar d.o.o ili ovlašćenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac (Reklamacioni list). Laptop centar d.o.o. se obavezuje da Vam obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema artikla na servis. Jedan primerak reklamacionog lista zadržavamo mi a drugi zadržava kupac prilikom predaje proizvoda na servis. Kupac je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda reklamacioni list našem odgovornom licu ili maloprodajnom objektu - u suprotnom KUPAC NEĆE MOĆI DA PREUZME PROIZVOD SA SERVISA. 

Zamena delova pre provere dokumentacije i navedenih nedostataka nije moguća, osim ukoliko u cenovniku ili posebnom sertifikatu koji se dobije nije drugačije naznačeno (npr. ukoliko je za određeni artikl naznačeno da se u slučaju reklamacije menja 1 za 1 u garantnom roku). 

Proizvodi koji se šalju na servis poštom ili paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovani u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način nama dostavljeni a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja kako ambalaže tako i samog proizvoda u toku transporta, neće biti preuzeti od strane Laptop centar d.o.o. već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Laptop centar d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca. 

POVRAT NOVCA

Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje, ukoliko kupac nema originalnu ambalažu ili svu potrebnu dokumentaciju, Laptop centar d.o.o. po zakonu nije dužan da vrati pun iznos od ukupne sume. Procenu ce vršiti ovlašćena lica (serviseri). 

SAOBRAZNOST NE POKRIVA NEDOSTATKE, OŠTEĆENJA I KVAROVE NASTALE NEPRAVILNIM I NESTRUČNIM RUKOVANJEM PROIZVODOM. U NEPRAVILNO RUKOVANJE SU UKLJUČENI I PROPUSTI POPUT SPAJANJA UREĐAJA NA IZVORE ENERGIJE KOJI NISU PROPISANI UPUTSTVOM ZA RUKOVANJE KAO I KORIŠĆENJE UREĐAJA U NEPREDVIĐENIM USLOVIMA I PROSTORIMA. PRAVO NA SAOBRAZNOST KUPAC GUBI I U SLUČAJU NEOVLAŠĆENOG POPRAVLJANJA UREĐAJA KAO I POPRAVLJANJEM OD STRANE TREĆEG LICA KOJE NIJE OVLAŠĆENO OD STRANE Laptop centar D.O.O. ILI PROIZVOĐAČA. 

SVAKI PROIZVOD KOJI SE KUPI U Laptop centar D.O.O. OBELEŽEN JE SERIJSKIM BROJEM KOJI JE UNET U NAŠU BAZU I NA OSNOVU KOGA SE VRŠI IDENTIFIKACIJA PROIZVODA. 

Laptop centar D.O.O NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA PODATKE NA RAČUNARU, HARD DISKU ILI BILO KOM DRUGOM UREĐAJU KOJI SLUŽI ZA SMEŠTANJE PODATAKA. 

Laptop centar d.o.o ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi kupca i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže. 
 
U slučaju da Laptop centar d.o.o. utvrdi da je proizvod koji je poslat na reklamaciju ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi (transport od adrese kupca do našeg servisa i ponovno slanje proizvoda na adresu kupca). Proizvod će se isporučiti na adresu kupca tek nakon što kupac uplati na naš tekući račun sve nastale troškove. 

U slučaju da se radi o kompletnom računaru kupljenom u Laptop centar d.o.o, naša kompanija se obavezuje da utvrdi i otkloni sve nepravilnosti u radu računara. 

U slučaju kupovine samo određenih komponenata za sastavljanje računara u Laptop centar d.o.o kao i u slučaju kada računar nije sastavilo ovlašćeno lice, Laptop centar d.o.o je dužan samo da proveri ispravnost komponenata kupljenih u Laptop centar d.o.o., kompatibilnost komponenata nije predmet garancije ukoliko sve komponente u računaru nisu kupljene u Laptop centar d.o.o. 

U slučaju da su sve komponente u računaru kupljene u Laptop centar d.o.o., a dolazi do određenih nekompatibilnosti u međusobnom radu, naša kompanija se obavezuje da će u dogovoru sa kupcem pronaći rešenje za nastalu situaciju a svakako u korist kupca. 

Laptop centar d.o.o. se obavezuje da će najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije obavestiti kupca o mogućem rešenju u skladu sa članom 58. Stav 2 Zakona o zaštiti potrošača. 

Laptop centar d.o.o. se obavezuje da će svaki artikal koji je predat na servis, a čija reklamacija nije rešena u primerenom roku (Zakon o zaštiti potrošača, Član 54) zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, kupcu će biti vraćen novac u iznosu koji stoji na fiskalnom računu koji je izdat prilikom kupovine datog proizvoda. 

Laptop centar d.o.o. je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. (Zakon o zaštiti potrošača,Član 58) 

Ukoliko se proizvodi kupuju preko našeg sajta i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da vrati proizvod bez ikakvog objašnjenja i zahteva povraćaj novca, u roku od 14 dana od dana preuzimanja proizvoda. Troškove isporuke u ovom slučaju snosi kupac. Proizvod se može vratiti isključivo u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i ukoliko se nalazi u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja. Proizvod mora biti neupotrebljavan. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora. Ako je pre isteka roka za jednostrani raskid ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, roba prešla u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, potrošač je dužan da u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o jednostranom raskidu ugovora, robu pošalje ili preda trgovcu ili trećem licu koje je trgovac ovlastio da primi robu, osim ako je trgovac ponudio da sam preuzme robu od potrošača. Član 37 Zakon o zaštiti potrošača. 

Proizvodi iz našeg asortimana koji spadaju u kategoriju potrošnog materijala i vode se kao potrošna roba su: kertridži, toneri, fotopapir, sve vrste baterija. 

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. 

Sigurnost se ne odnosi na poslove održavanja uredjaja tj. čišćenje, podmazivanje i sl. Od korisnika se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom uredjaja će se otklanjati isključivo na teret kupca po važećem cenovniku servisnih usluga. 

Laptop centar d.o.o se obavezje da će kupca obavestiti o tome da je proizvod, koji je predat na reklamaciju popravljen najksnije sledećeg radnog dana nakon izvšenog servisa ili prijema popravljenog proizvoda od ovlašćenog servisa. Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme iz našeg servisa najkasnije 30 (trideset) dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Laptop centar d.o.o. ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod će biti predat na recikliranje. 

PRAVA POTROŠAČA NAVEDENA U ČLANU 54 ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA:

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. 

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir: 

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru; 
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio. 

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac. Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača. 

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. 

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. 

Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu. 

USLOVI UGOVORA O PRODAJI

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti u sledećim slučajevima:* 
1. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled transporta nakon naše isporuke
2. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilne montaže
3. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilnog održavanja
4. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara
5. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.)
6. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled ishabanosti samog uređaja
7. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo zato što se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda
8. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala
9. Bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca
10. Ukoliko je originalna ambalaža proizvoda nekompletna ili na bilo koj način I u bilo kojoj meri oštećena.
11. Ukoliko je proizvod vraćen bez kompletne dokumentacije koja dolazi sa proizvodom u originalnom pakovanju.
*NAVEDENE ODREDBE SU IZVEDENE IZ UOBIČAJENIH SVETSKIH I DOMAĆIH SIGURNOSNIH NORMI KOJE ĆE BITI PRIMENJENE I U SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA KOJI NISU EKSPLICITNO NAVEDENI U OVOM TEKSTU 

VAŽNO:

· Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog prizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.
· Kupac je dužan da sačuva originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i da je obavezno koristi pri svakom internom i eksternom transportu.
· Pre nego što se obratite za tehničku pomoć, molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.
· Softver koji je isporučen uz računar ne potpada pod uslove saobraznosti.
· Laptop centar d.o.o. će svim svojim kapacitetima pokušati da što je moguće više skrati vreme trajanja servisa.
· Laptop centar d.o.o. će, kada god je to moguće, dati zamenski uređaj na korišćenje kupcu za vreme trajanja servisa proizvoda na reklamaciji.
Sve dodatne informacije vezane za servis i garanciju možete dobiti pozivajući naš SERVICE na telefon 011/63 51 212.

  svakog radnog dana od 09h do 17h, subotom od 09h do 15h ili slanjem poruke na e-mail: servis@laptopcentar.co.rs